2006. április 20., csütörtök

Alapító okirat

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

amely abból a célból készült, hogy az alapító tartós közérdekű célra jogi személyként működő közhasznú alapítványt hozzon létre egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs céllal- melyben a 2006.07. 20. módosításokat dőlt betűk jelölik - az alábbiak szerint:

I.

Az alapítvány neve: A Hátrányok Dacára Alapítvány
Az alapítvány rövidített neve: HDAC Alapítvány
Az alapítvány székhelye: 1025 Budapest, Alvinci u.2.
Az alapítvány telephelye: 1056 Budapest, Szerb u.17-19. fszt.1/a

II.

Az alapítvány célja: rehabilitációs módszerek támogatásával és a fogyatékosok sportolási lehetőségeinek fejlesztésével elő kívánja segíteni, hogy a fogyatékosok képesek legyenek az önálló életre, helyreállított vagy megmaradt képességeik felhasználásával ismét elfoglalhassák helyüket a közösségben.

Ennek a célnak az érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:

 • a fogyatékosok gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs kezelései igénybevételének elősegítése és támogatása
 • a különböző rehabilitációs lehetőségek és tevékenységek felkutatása, azok bemutatása és támogatása
 • új rehabilitációs módszerek magyarországi meghonosítása
 • rehabilitációs célú életmód- és sporttáborok szervezése
 • a fogyatékosok verseny - és szabadidős sportjának anyagi – tárgyi feltételei megteremtése
 • a fogyatékos sportrendezvények rendezése-, ill. az azon való részvétel támogatása
 • a fogyatékosok edzéslehetőségeinek segítése
 • információ szolgáltatása a fogyatékosok számára a rehabilitációs és sport lehetőségekről
 • támogatja a fogyatékosok sport- és rehabilitációs célú érdekérvényesítését, az ezzel foglalkozó magán- és jogi személyeket, ezek szervezeteit, mozgalmait és együttműködik más, hasonló szervezetekkel a hatékonyabb érdekérvényesítés céljából
 • a felsorolt célok megvalósítása érdekében szervező, tájékoztató, információellátó tevékenységet végez adatbázist hoz létre, időszaki kiadványt ad ki, valamint elektronikus médiát hoz létre
 • megváltozott munkaképességű egyének képzésének és foglalkoztatásának elősegítése
 • rehabilitációs munkahelyek teremtése.
Az alapítvány céljai szerint – az 1997. évi CLVI. törvény 26. §-a alatti közhasznú tevékenységek felsorolásában szereplő – következő közhasznú tevékenységeket látja el:
 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés , gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
 • tudományos tevékenység, kutatás
 • emberi és állampolgári jogok védelme
 • sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. Az alapítvány befektetési tevékenységet nem végez.
Amennyiben az alapítvány éves árbevétele meghaladja az 5.000.000,- Ft-t, úgy az alapító a kuratóriumtól elkülönült felügyelő szervet hoz létre.

III.

Az alapítvány vagyona: Az alapító jelen okirat aláírását követő 15 napon belül 100.000,- azaz Egyszázezer forintot fizet be az alapítvány javára.
Az alapítvány nyitott, melyhez - jelen pont szerinti kivétel mellett- bármely magyar és külföldi természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, ha az alapítványi célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzá járul és a jelen alapító okirat rendelkezéseit elfogadja.
A csatlakozásról, adományok elfogadásáról a Kuratórium dönt.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független , azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei- fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.

IV.

A vagyon felhasználásának módja: Az alapítvány teljes vagyona az alapítványi célokra felhasználható. Az alapítvány a céljára rendelt vagyon felhasználásáról a V. pontban megjelölt Kuratórium dönt, így különösen:
 • a támogatás módjáról és mértékéről, ezzel kapcsolatban pályázat kiírásáról, vagy ösztöndíjak odaítéléséről
 • díj létesítéséről annak odaítéléséről
 • anyagi támogatást nyújtásáról minden olyan megoldás, tevékenység vagy szervezet , magán-vagy jogi személy részére, amely az Alapítvány céljainak az eléréséhez jelentős eredményt ígér
 • rehabilitációs - és sportesemények saját szervezéséről
 • az alapítványi célok megvalósítása érdekében költségek vállalásáról.
V.

Az alapítvány kezelő szerve: a kuratórium.

A kuratóriumi tagság határozatlan időre szól, megszűnik visszahívással, lemondással vagy a tag halálával. Az alapítványtevő a kuratóriumot visszahívhatja, ha tevékenysége az alapítvány célját, vagy gazdálkodását veszélyezteti.

A kuratórium működésének rendje:
 • a kuratórium üléseit a kuratórium elnöke hívja össze írásban az ülés előtt legalább 15 nappal, a napirend egyidejű közlésével, ennek hiányában csak akkor ülésezhet, ha azon minden tag jelen van és az ülés megtartása ellen nem tiltakozik
 • a kuratórium szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik
 • a kuratórium akkor határozatképes ha legalább 2 tagja jelen van
 • a kuratórium határozatait nyílt szavazással, főszabályként egyszerű szótöbbséggel hozza
 • az alapítvány éves beszámolóját, közhasznúsági jelentését a kuratórium 2/3-os szótöbbséggel hagyja jóvá
 • szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni
 • a kuratórium ülései nyilvánosak
 • a kuratórium ülésein hozott határozatok a Határozatok Könyvébe kerülnek bejegyzésre
 • a Határozatok Könyvében fel kell tüntetni: a kuratórium döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát és személyét
 • a kuratórium döntéseit a Magyar Nemzet című napilap útján közli, illetve hozza nyilvánosságra, a közvetlenül érintettekkel írásban közli
 • az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést a kuratórium elnöke biztosítja
 • a közhasznú szervezet működése, szolgáltatásai igénybevétele módja, beszámolói nyilvánosak, a nyilvánosság módja: az alapítvány székhelyén való kifüggesztés, illetve a Magyar Nemzet napilapban hirdetés a kuratórium döntésétől függően
 • a kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás
 • a kuratórium gondoskodik arról, hogy a Magyar Nemzetben közzétételre kerüljön az alapítvány működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának és beszámolói közlésének iratanyaga
A kuratóriumnak 3 tagja van, tagjai:

Dr. Lelik Ferenc Gábor
Dr. Kovács Zsolt Csaba
Suhajda Endre

Az alapítvány megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

Az alapítvány vezető tisztségviselője, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A Kuratórium tagjai tevékenységüket díjazás nélkül látják el, költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.

A kuratórium elnökét határozatlan időre az alapító jelöli ki.


A kuratórium első elnöke: Suhajda Endre 2143 Kistarcsa, Liliom u. 44.

Elnök hatásköre és feladatai:
 • összehívja és vezeti a kuratórium üléseit
 • az ülések között irányítja az alapítvány működését
 • a kuratóriumi ülésen beszámol két ülés között tett intézkedésekről
 • képviseli az alapítványt
 • a kuratórium elnöke minden tárgyévet követő február 20-ig az előző évről beszámolót készít, melynek része a pénzügyi elszámolás
 • gondoskodik a kuratóriumi határozat végrehajtásáról
 • a kuratóriumi ülések között dönt az adományok elfogadásáról, elkészíti az ehhez szükséges dokumentációt
 • gondoskodik a kuratóriumi ülések jegyzőkönyvezéséről
 • gondoskodik az alapító okirattal nem ellentétes és nem rendezett egyéb működési kérdéseket rendező szervezeti és működési szabályzat megalkotásáról
 • biztosítja, hogy az alapítvány irataiba kérésre, bárki betekinthessen.
VII.

Az alapítvány bankszámlájáról szóló rendelkezések: Az alapítvány bankszámlát nyit, mely számla fölött mindenkor a kuratórium két tagja együttesen jogosult rendelkezni oly módon, hogy az egyik személy mindig az alapítvány elnöke.

VIII.

Az alapítvány jogi személy. Az alapítóknak tudomásuk van arról, hogy az alapítvány érvényes létrejöttéhez és a jogi személyiség elnyeréséhez a Fővárosi bíróság nyilvántartásba vétele szükséges.

Az alapítvány nyilvántartásba vétele után az alapítványt az alapító nem vonhatja vissza. Az alapító az alapító okiratot - név, cél és vagyon sérelme nélkül - indokolt esetben módosíthatja. Az alapító jogainak gyakorlására halála, cselekvőképtelenségének elvesztése, ill. 3 évet egyhuzamban meghaladó külföldi tartózkodása esetére - maga helyett dr. Lelik Ferenc Gábort (2013 Pomáz, Damjanich köz 1.) jelöli.

Az Alapító Okiratban nem szabályozott egyéb kérdésekről az Alapítvány szervezeti és működési szabályzata rendelkezik. mely nem lehet ellentétes az alapító okirattal.

IX.

A jelen okiratban nem szereplő egyéb kérdésekben a Ptk. és a Khtv. vonatkozó szabályai az irányadóak.
Alapító jelen okirat ellenjegyzésével, és a bejegyzéssel kapcsolatos eljárással megbízza Dr.Zamadits Péter ügyvédet (irodája : 304.sz. Ügyvédi Iroda, 1056 Budapest , Váci u.44.).

Budapest , 2006.április 20.

Lelik Eszter (alapító)

Ellenjegyzem : dr. Zamadits Péter ügyvéd

Nincsenek megjegyzések: